اخبار و رويدادها: اطلاعیه های مربوط به پذیرفته شدگان آزمون های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اطلاعیه های مربوط به پذیرفته شدگان آزمون های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹- ۰۹:۴۳:۴۰برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان در خصوص مسائل آموزشی

پذیرفته شدگان کارشناسی

نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسی (با آزمون و بدون آزمون) سال 1399

 اطلاعيه شماره 2-آموزش الكترونيكی در نيم­سال اول 1400-1399 با استفاده از سامانه مديريت يادگيری


پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعيه شماره 1 ثبت نام از دانشجويان جديدالورود كارشناسی ارشد 99 

اطلاعيه شماره 2 ثبت نام از وروديهای كارشناسی ارشد 99

اطلاعيه شماره 3 ثبت نام از دانشجويان جديدالورود ارشد 99

 اطلاعيه شماره 4 ثبت نام دانشجويان جديدالورود ارشد و دكتری- ويژه مشمولين نظام وظيفه

اطلاعيه شماره 5 ثبت نام از دانشجويان جديدالورود- اشتباه انتخاب رشته

پذیرفته شدگان آزمون دکتری

اطلاعيه شماره 1 ثبت نام از دانشجويان جديدالورود دكتری 99

اطلاعيه شماره 2 ثبت نام از ورودي های دكتری 99

اطلاعيه شماره 3 ثبت نام از دانشجويان جديدالورود ارشد 99

 

کلیه اطلاعیه های رفاهی دانشجویان 

ميزان شهريه دانشجويان نوبت دوم در مقاطع مختلف - سال 99

آموزش الكترونيكی در نيمسال اول 1400-1399

استفاده دانشجويان از سامانه مديريت يادگيری

برنامه سرويسهای دانشجويی مهرماه 99 (خوابگاه هفت تير و پرديس های مركزی،فناوری و كشاورزی)

چگونگی ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جامانده از خوابگاه

ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسی سال 1399 (با سوابق تحصيلی)

وام ويژه دكتری در پاييز و زمستان 99 جهت اطلاع دانشجويان

ثبت نام وام های تحصيلی شهريه،ضروری و وديعه مسكن بانك مهر ايران در نيمسال اول 99

ارائه تسهيلات وام و خوابگاه جهت دانشجويان جديدالورود ارشد و دكتری 99

ارائه تسهيلات وام و خوابگاه دانشجويان كارشناسی جديدالورود مهر 99

راه اندازی سيستم پشتيباني غير حضوري سامانه LMS (تيكتينگ)

12345