اخبار و رويدادها: آدرس کانال دانشکده کامپیوتر برای ورودی های جدید ارشد و دکتری

آدرس کانال دانشکده کامپیوتر برای ورودی های جدید ارشد و دکتری
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹- ۰۴:۵۸:۴۰

آدرس کانال دانشکده کامپیوتر برای ورودی های جدید ارشد و دکتری

آدرس کانال دانشکده کامپیوتر برای ورودی های جدید ارشد و دکتری

با سلام 
ادرس کانال دانشکده برای ورودیهای جدید ارشد و دکتری
Http://t.me/Shahroodcomputeredu
12345