اخبار و رويدادها: برگزاری اولين رويداد ايده شوی كشاورزی با محوريت كشاورزی هوشمند مزرعه تا بازار و محصولات جديد 99/8/28

برگزاری اولين رويداد ايده شوی كشاورزی با محوريت كشاورزی هوشمند مزرعه تا بازار و محصولات جديد 99/8/28
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹- ۱۰:۲۳:۰۶10024-1

Untixtled-1

12345