اخبار و رويدادها: برگزاری دو وبينار باعنايت به هفته جهانی فضا2020 توسط پژوهشگاه فضايی ايران(14و 16 مهرماه)
ورود به سايت

برگزاری دو وبينار باعنايت به هفته جهانی فضا2020 توسط پژوهشگاه فضايی ايران(14و 16 مهرماه)
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹- ۰۶:۴۷:۰۹world_space_week_-_dr_shekoofa-orange2world_space_week_-_dr_Ebrahimi-back_2-orange_2-2

12345