اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجو دکتری رشته آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله دانشجو دکتری رشته آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹- ۰۹:۰۳:۱۲

دفاع از رساله دانشجو دکتری رشته آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه

امینه صادقپور دانشجوی دکتری رشته آمار گرایش احتمال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود تحت عنوان « برآورد پارامتر تنش- مقاومت براساس نمونه مجموعه ی رتبه دار رکوردی » با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، امینه صادقپور دانشجوی دکتری رشته آمار گرایش احتمال دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه روز چهارشنبه 26 شهریور ماه جاری از رساله خود تحت عنوان « برآورد پارامتر تنش- مقاومت براساس نمونه مجموعه ی رتبه دار رکوردی » به راهنمایی دکتر احمد نزاکتی دانشیار گروه آمار این دانشگاه و دکتر سیدمهدی صالحی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه نیشابور دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر مهدی مهدیزاده دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر محمدرضا ربیعی و دکتر حسین باغیشنی استادیاران دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله برآوردهای نقطه ای و فاصله ای پارامتر تنش-مقاومت در توزیع نمایی تعمیم یافته براساس طرح نمونه ی مجموعه ی رتبه دار رکوردی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین میزان کارایی برآوردگرهای حاصل از طرح فوق با رکوردهای معمولی حاصل از روش نمونه گیری معکوس تحت الگوی نرخ خطر معکوس متناسب محاسبه و‌ مقایسه شده اند.

لازم به ذكر است، یک مقالهISI  و یک مقاله scoups  و دو مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۸_۱۲-۳۳-۳۷

12345