اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(60):برگزاری آزمون عملی داوطلبان جهت ورود به رشته علوم ورزشی

اطلاعیه آموزشی(60):برگزاری آزمون عملی داوطلبان جهت ورود به رشته علوم ورزشی
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹- ۰۸:۴۸:۴۳اطلاعیه_شماره_1_دانشگاه_صنعتی_شاهرود-1

اطلاعیه_شماره_1_دانشگاه_صنعتی_شاهرود-2

12345