اخبار و رويدادها: پنجاه و نهمین همایش سلامت و زندگی شاهرودو ششمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود
ورود به سايت

پنجاه و نهمین همایش سلامت و زندگی شاهرودو ششمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹- ۰۶:۱۵:۵۱

 پنجاه و نهمین همایش سلامت و زندگی شاهرودو ششمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود

ششمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرودو پنجاه ونهمین همایش سلامت و زندگی شاهرود درروز سه شنبه 28 مردادماه ۹۹ ساعت ۲1 مکان: لایو اینستاگرام همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود به آدرس زیرhttps://www.instagram.com/shahroodhal برگزار می شود.

ششمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرودو پنجاه ونهمین همایش سلامت و زندگی شاهرود درروز سه شنبه 28 مردادماه ۹۹ ساعت ۲1 مکان: لایو اینستاگرام همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود به آدرس

زیرhttps://www.instagram.com/shahroodhalرگزارمیشود.

photo_۲۰۲۰-۰۸-۱۵_۱۴-۰۲-۲۱رhttps://www.instagram.com/shahroodhal

12345