اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی(13):الزام استفاده از ماسك در تمامی ادارات و بانكها و مراكز خدمات عمومی و عملياتی

اطلاعیه روابط عمومی(13):الزام استفاده از ماسك در تمامی ادارات و بانكها و مراكز خدمات عمومی و عملياتی
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹- ۰۴:۰۸:۲۵14902-2

14902-3

12345