اخبار و رویدادها: اطلاعیه اداری(5):آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

اطلاعیه اداری(5):آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹- ۰۸:۲۰:۱۳دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقوقی واجد شرایط و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.

بدینوسیله از کلیه شرکت های دارای تأیید صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن فایل های ذیل را دریافت ومطالعه نمایند:

آگهی مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

شرایط عمومی مناقصه پیوست شماره یک

فرم پیشنهاد قیمت پیوست شماره دو

فرم تعهد نامه منع مداخله پیوست شماره سه

فرم رویت مکان پیوست شماره چهار

شرح کار پیوست شماره پنج

جدول نیوی انسانی پیوست شماره شش

جدول جرائم پیوست شماره هفت

جدول انالیز پیوست شماره هشت

نشانه های مورد تدیید پیوست شماره نه

12345