اخبار و رویدادها: نشست مجازي روساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارك هاي علم وفناوري

نشست مجازي روساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارك هاي علم وفناوري
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹- ۰۳:۱۵:۱۶12345