اخبار و رويدادها: پنجاه و ششمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و سومین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود
ورود به سايت

پنجاه و ششمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و سومین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹- ۰۷:۳۶:۵۳

پنجاه و ششمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و سومین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود

پنجاه و ششمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و سومین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود برگزار می شود.

سومین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرودو پنجاه و ششمین همایش سلامت و زندگی شاهرود درروز سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۹ ساعت ۲۰ مکان: لایو اینستاگرام همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود به آدرس زیر
https://www.instagram.com/shahroodhal برگزار می شود.

photo_۲۰۲۰-۰۶-۰۵_۰۹-۲۲-۵۰

12345