اخبار و رویدادها: جشن بازنشستگی و تجلیل از آقای محمد تویه درواری کارمند بازنشسته امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود

جشن بازنشستگی و تجلیل از آقای محمد تویه درواری کارمند بازنشسته امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹- ۱۳:۴۵:۲۱گزارش تصویری | جشن بازنشستگی و تجلیل از آقای محمد تویه درواری کارمند بازنشسته امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود

12345