اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(14): اصلاح تقويم آموزشی (تاريخ ارزشيابی، پيش ثبت نام و پايان كلاس ها)
ورود به سايت

اطلاعیه آموزشی(14): اصلاح تقويم آموزشی (تاريخ ارزشيابی، پيش ثبت نام و پايان كلاس ها)
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۱۲:۱۲:۰۶تاریخ-ارزشیابی،-پیش-ثبت-نام-و-پایان-کلاس-ها-در-نیمسال-دوم-99-98-اطلاعیه-شماره-10-معاونت-آموزشی

12345