اخبار و رويدادها: برگزاری مجازی دوره مقدماتی يادگيری ماشين مفاهيم و كاربردها_ استاد مدعو ايرانی دانشگان نورس استرن امريكا

برگزاری مجازی دوره مقدماتی يادگيری ماشين مفاهيم و كاربردها_ استاد مدعو ايرانی دانشگان نورس استرن امريكا
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۱۰:۴۶:۴۹Dabir_8583987_4_Attach

12345