اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی گروه معارف و دروس عمومی

گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی گروه معارف و دروس عمومی
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸- ۱۰:۴۱:۱۴گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی گروه معارف و دروس عمومی

12345