اخبار و رويدادها: گزارش تصویری |سخنرانی علمی آشکارسازی و اندازه گیری لاگرانژی چهار بعدی سرعت ذرات سیال
ورود به سايت

گزارش تصویری |سخنرانی علمی آشکارسازی و اندازه گیری لاگرانژی چهار بعدی سرعت ذرات سیال
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸- ۱۴:۲۸:۲۰گزارش تصویری |سخنرانی علمی آشکارسازی و اندازه گیری لاگرانژی چهار بعدی سرعت ذرات سیال

12345