اخبار و رويدادها: دفاع از رساله سه دانشجوی دکتری دانشکده علوم ریاضی
ورود به سايت

دفاع از رساله سه دانشجوی دکتری دانشکده علوم ریاضی
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- ۱۴:۵۸:۱۰

دفاع از رساله سه دانشجوی دکتری دانشکده علوم ریاضی

فاطمه شکوهی فر، منا عبدی و مینا یاوری دانشجویان مقطع دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله های خود با کسب درجه عالی دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه شکوهی فر دانشجوی دكتری جبر این دانشگاه در روز  دوشنبه مورخ 14/11/98 سال جاری از رساله خود تحت عنوان " بررسی برخی خواص عناصر شبه حلقه چند جمله ای صفر- متقارن روی حلقه های جابه جایی " به راهنمایی دکتر ابراهیم هاشمی استاد و عضو هیات علمی گروه ریاضی  و مشاوره ی دکتر عبدالله آل هوز دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر علی‌اکبر استاجی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر سیدحیدر جعفری و مهدی رضا خورسندی از اعضای هیـأت علمی گروه محض دانشکده علوم ریاضی، به كسب درجه عالی نائل گردید.

چکیده ای از رساله فوق:

در این رساله به عنوان تعمیمی از حلقه ها، نظریه ی شبه حلقه ها در دهه های گذشته مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این رساله ضمن مشخص کردن ساختار برخی عناصر شبه حلقه چندجمله ای های صفر-متقارن، قطر گراف مقسوم علیه صفر و قطر گراف مقسوم علیه صفر فشرده این شبه حلقه مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به ذكر است 4 مقالهISI  در مجلات معتبر خارجی و 1 مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

شکوهی-فر

منا عبدی دانشجوی دكتری جبر این دانشگاه نیز در روز  دوشنبه مورخ 21/11/98 سال جاری از رساله خود تحت عنوان " بررسی گراف مقسوم علیه صفر فشرده حلقه چند جمله ای ها و حلقه سری های توانی " به راهنمایی دکتر ابراهیم هاشمی استاد و عضو هیات علمی گروه ریاضی و مشاوره ی دکتر عبدالله آل هوز دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر ناهید اشرفی استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه سمنان و دکتر میثم علیشاهی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر و دکتر سیدحیدر جعفری استادیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی، به كسب درجه عالی نائل گردید.

چکیده ای از رساله فوق:

با گسترش جبر در یکصد سال گذشته ساختارهای جبری همواره مورد توجه ریاضیدانان بوده و هست. مطالعه ساختارهای جبری از طریق نسبت دادن گراف هایی به آن ها و بررسی خواص آن ، یک موضوع تحقیقاتی جالب در چند دهه اخیر بوده که پرسش ها و نتایج جبری جالبی پدید آورده است.

موضوع این رساله بررسی گراف های مقسوم علیه صفر فشرده حلقه چند جمله ای هاو حلقه های سری توانی است. در این رساله ضمن بررسی قطر گراف مقسوم علیه فشرده حلقه‌ی چندجمله ای‌هاو حلقه سری‌های توانی به مطالعه و بررسی احاط‌گری گراف مقسوم علیه صفر و مقسوم علیه صفر فشرده پرداختیم.

لازم به ذكر است 4 مقالهISI  در مجلات معتبر خارجی و 1 مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

عبدی

همچنین مینا یاوری دانشجوی دكتری تحقیق در عملیات- کنترل و بهینه سازی این دانشگاه در روز یکشنبه 16/11/98 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " حل عددی مسایل کنترل بهینه افق نامتناهی با مشتقات کسری " به راهنمایی دكتر علیرضا ناظمی دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر سهراب عفتی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر محمدهادی نوری اسکندری استادیار و دكتر حجت احسنی طهرانی دانشیار و از اعضای هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر دانشكده علوم ریاضی  دانشگاه صنعتی شاهرود  به كسب درجه عالی نائل گردید.

چکیده ای از رساله فوق:

هدف از این رساله حل عددی مسائل کنترل بهینه افق  نامتناهی  با مشتقات کسری می باشد. مسائل کنترل بهینه کسری مسائلی هستند که دستگاههای دینامیکی همراه کننده آن ها دارای مشتقات و انتگرال های مرتبه کسری هستند که این مشتقات و انتگرال ها مدل های دقیق تری برای سیستم های موجود در طبیعت فراهم می کنند. از آنجائیی که یافتن جواب دقیق و یا حتی تقریبی برای مسائل کنترل بهینه کسری افق نامتناهی در حالت کلی وجود ندارد لذا برای اولین بار در این رساله مسائل کنترل بهینه کسری افق نامتناهی را مورد مطالعه قرار داده شده است. برای حل این مسائل از روش های هوش محاسباتی برپایه شبکه عصبی استفاده شده است. از طرفی به برخی از کاربردهای مسائل کنترل بهینه کسری افق نامتناهی شامل پایدارسازی سیستم های آشوبناک، بررسی پایداری سیستم های مرتبه کسری و غیره دراین رساله پرداخته شده است.

لازم به ذكر است 3  مقالهISI   و  5 مقاله کنفرانسی از جمله دستاورد­های پژوهشی فوق می باشد.

یاوری

12345