اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری رشته زراعت دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری رشته زراعت دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸- ۱۰:۱۹:۵۱

دفاع از رساله دکتری رشته زراعت دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه

محمد اينانلوفر دانشجوي دكتري رشته زراعت دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه، از رساله خود تحت عنوان "تأثير باكتري هاي محرك رشد گياهي و كاربرد كود شيميايي بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي گياه دارويي شابيزك" با کسب درجه بسيار خوب دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد اينانلوفر دانشجوي دكتري گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي رشته زراعت دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه، روز يكشنبه مورخ 13 بهمن ماه جاری از رساله خود تحت عنوان "تأثير باكتري هاي محرك رشد گياهي و كاربرد كود شيميايي بر رشد و خصوصيات فيزيولوژيكي گياه دارويي شابيزك" در محل آمفي تئاتر پرديس كشاورزي بسطام با حضور دكتر خليل اژدري نماينده تحصيلات تكميلي با درجه بسيار خوب دفاع نمود.

مختصری از آنچه در این رساله بررسی شده است:

در اين تحقيق مشخص گرديد كه آتروپين برگ در آزمايش مزرعه اي نسبت به گلخانه اي 4/40% و ميزان تجمع اسكوپولامين برگ در آزمايش مزرعه اي نسبت به گلخانه اي 8/33% افزايش داشته است. در اين پژوهش تحقيق بيشتر در خصوص 2 ماده آلكالوئيدي ارزشمند آتروپين و اسكوپولامين بود و با توجه به اينكه بيشترين مقدار آتروپين و اسكوپولامين برگ در 2 آزمايش مزرعه اي و گلخانه اي از تيمار 50% كود شيميايي توصيه شده بدست آمد، لذا استفاده از كودهاي زيستي باعث كاهش استفاده از كود شيميايي گرديده و حركت در جهت كشاورزي پايدار نيز در اين آزمايش محقق شده است.

دكتر مصطفي حيدري و دكتر حسنعلي نقدي بادي از پژوهشكده گياهان دارويي جهاد كشاورزي به عنوان اساتيد راهنما، دكتر مجيد توليت ابوالحسني از پژوهشكده گياهان دارويي جهاد كشاورزي و دكتر  حسن مكاريان و دكتر محمدرضا عامريان از دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان استاد مشاور، دكتر احمد غلامي و دكتر مهدي برادران فيروزآبادي از دانشکده مهندسی این دانشگاه به عنوان داوران داخلي و دكتر خدايار همتي از دانشگاه علوم و منابع طبيعي گرگان به عنوان داور مدعو در این جلسه حضور داشتند.

لازم به ذکر است دو مقاله علمي پژوهشي و دو مقاله كنفرانسي از جمله دستاوردهای رساله فوق می باشد.

 

 

12345