اخبار و رویدادها: نمايشگاه فروش كتاب

نمايشگاه فروش كتاب
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸- ۱۵:۰۸:۲۱  نمايشگاه  فروش كتاب های انتشار يافته توسط دانشگاه صنعتی شاهرود با 30 درصد تخفيف در حال برگزاری است،
زمان برگزاری نمايشگاه:

از تاريخ 98/11/19 الي 98/11/23 (شنبه تا چهار شنبه) به مدت 4 روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 16

 مكان: شاهرود، پرديس مهندسی و فناوری های نوين، ساختمان كتابخانه مركزی،  طبقه همكف.

12345