اخبار و رويدادها: برگزاریي كارگاه آموزشی يك روزه در زمينه گياهان دارويی و بسته بندی و بازاريابی
ورود به سايت

برگزاریي كارگاه آموزشی يك روزه در زمينه گياهان دارويی و بسته بندی و بازاريابی
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸- ۱۳:۳۱:۴۰مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی كارگاه آموزشی يك روزه در زمينه گياهان دارويی و بسته بندی و بازاريابی را در روز چهارشنبه 18 ديماه 98 برگزار می کند.

12856-2

12345