اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده برق

گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده برق
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸- ۱۰:۲۰:۱۶گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده برق

12345