اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | اولین همایش ملی پردازش سیگنال تصویر در ژئوفیزیک

گزارش تصویری | اولین همایش ملی پردازش سیگنال تصویر در ژئوفیزیک
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸- ۱۰:۳۱:۱۸گزارش تصویری | اولین همایش ملی پردازش سیگنال تصویر در ژئوفیزیک

12345