اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور رئیس و هیات رئبسه دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور رئیس و هیات رئبسه دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸- ۲۰:۲۰:۰۶گزارش تصویری | جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور رئیس و هیات رئبسه دانشگاه صنعتی شاهرود

12345