اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده کامپیوتر

گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده کامپیوتر
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸- ۱۱:۳۲:۲۶گزارش تصویری | جلسه هیات رئیسه با اعضای هیات علمی دانشکده کامپیوتر

12345