اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | برگزاری جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان

گزارش تصویری | برگزاری جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸- ۱۴:۰۶:۱۹گزارش تصویری | برگزاری جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان

12345