اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | اولین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور - دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | اولین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور - دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸- ۱۴:۰۴:۵۶گزارش تصویری | اولین همایش ملی پدافند شیمیایی کشور - دانشگاه صنعتی شاهرود

12345