اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | برگزاری مانور مقابله با حوادث شيميايي در آزمايشگاه ها دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | برگزاری مانور مقابله با حوادث شيميايي در آزمايشگاه ها دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸- ۱۲:۰۰:۰۶گزارش تصویری | برگزاری مانور مقابله با حوادث شيميايي در آزمايشگاه ها دانشگاه صنعتی شاهرود

12345