اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری رشته آمار دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری رشته آمار دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸- ۱۳:۳۵:۵۲

دفاع از رساله دکتری رشته آمار دانشگاه صنعتی شاهرود

صفیه دانشی دانشجوی دکتری رشته آمار گرایش احتمال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود ، صفیه دانشی دانشجوی دکتری رشته آمار گرایش احتمال دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه روز سه شنبه 12/6/98  از رساله خود با عنوان « معیارهای عدم دقت در برخی از متغیرهای تصادف ترتیبی » به راهنمایی دکتر احمد نزاکتی دانشیار و عضو هیات علمی گروه آمار و  دکتر سعید طهماسبی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه خلیج فارس دفاع نمود.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۰۹_۱۰-۵۹-۰۰

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر سیمیندخت برات پور دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر محمد آرشی دانشیار و دکتر حسین باغیشنی استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ، به كسب درجه عالی نائل گردید.

هدف از این رساله معیار عدم دقت در متغیرهای ترتیبی، رکورد و همراه آمارهای ترتیبی تعمیم یافته معرفی و خواص آن بررسی شد، همچنین عدم دقت وزنی برای آمارهای ترتیبی مینیمم و ماکزیمم و مقادیر رکورد مطرح و برخی رفتارهای حدی این معیار نیز بررسی شد و برآوردگر تجربی برای آن ارائه گردید.

لازم به ذكر است دو مقالهISI   و  دو مقاله scoups  و پنج مقاله کنفرانسی و یک مقاله تحت داوری از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

 

12345