اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلين

گزارش تصویری | سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلين
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸- ۱۰:۴۱:۴۴گزارش تصویری | سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلين

12345