اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸- ۰۸:۰۰:۳۱

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

آقای محمدباقر عالی زاده، دانشجوی دکتری رشته زراعت با درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

به نام خدا
آقای محمدباقر عالی زاده دانشجوی دکتری در رشته زراعت، گرایش اگرواکولوژی، روز شنبه مورخ 1398/6/23 در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر رشد و عملکرد کمی و کیفی زعفران در شرایط اقلیمی اردبیل" با درجه عالی دفاع نمود. اساتید راهنمای وی، دکتر حسن مکاریان و دکتر عبادی و اساتید مشاور، دکتر احمد غلامی و دکتر ایزدی بودند. داوران داخلی، دکتر محمدرضا عامریان و دکتر حمیدرضا اصغری، و داور خارجی نیز دکتر همتی از دانشگاه گرگان بودند. نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر زهرا گنجی بودند.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
12345