اخبار و رويدادها: شرايط برنامه هاي كلاسي و امتحاني ترم تابستان 98 دروس حضوري و الكترونيكي(مجازي)
ورود به سايت

شرايط برنامه هاي كلاسي و امتحاني ترم تابستان 98 دروس حضوري و الكترونيكي(مجازي)
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸- ۰۹:۰۰:۲۵دانشجویان گرامی جهت اطلاع از دروسی كه در ترم تابستان 1398 به حدنصاب نرسيده است، به همراه برنامه كلاسی دروسی كه به حد نصاب رسيده است و برنامه امتحاني دروس مذكور، فایلهایذیل را مطالعه نمایید:

اطلاعیه دروسی که به حد نصاب نرسیده است 1398

برنامه کلاسی ترم تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود (حضوری)

برنامه امتحانی ترم تابستان 98

http://vu.shahroodut.ac.ir/fa/index/article/420

12345