اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از روند پیشرفت خوابگاه دخترانه دانشگاه صنعتی شاهرود در شهرک دانشگاه

گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از روند پیشرفت خوابگاه دخترانه دانشگاه صنعتی شاهرود در شهرک دانشگاه
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸- ۱۰:۵۲:۰۸گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از روند پیشرفت خوابگاه دخترانه دانشگاه صنعتی شاهرود در شهرک دانشگاه

12345