اخبار و رویدادها: گزارش تصویری  | افتتاحیه همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی

گزارش تصویری  | افتتاحیه همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸- ۱۰:۳۳:۳۸گزارش تصویری | افتتاحیه همایش ملی مدیریت ریسک و تاب آوری در صنایع معدنی

12345