اخبار و رویدادها: گزارش تصویری  | برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398

گزارش تصویری  | برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398
یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸- ۱۰:۰۲:۰۱گزارش تصویری | برگزاری اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 1398

12345