اخبار و رویدادها: گزارش تصویری  | برگزاری دوره پذيرايي، آداب معاشرت حرفه اي و آموزش شرح وظايف خدمتگزار

گزارش تصویری  | برگزاری دوره پذيرايي، آداب معاشرت حرفه اي و آموزش شرح وظايف خدمتگزار
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸- ۱۲:۱۴:۱۸گزارش تصویری | برگزاری دوره پذيرايي، آداب معاشرت حرفه اي و آموزش شرح وظايف خدمتگزار

12345