اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | معارفه مدیران جدید روابط بین الملل و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | معارفه مدیران جدید روابط بین الملل و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۰۶:۰۴گزارش تصویری | معارفه مدیران جدید روابط بین الملل و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شاهرود

12345