اخبار و رويدادها: انتخاب آقای دکتر مرتضی جوادی به عنوان یکی از 7 مهندس برتر تونلساز جوان

انتخاب آقای دکتر مرتضی جوادی به عنوان یکی از 7 مهندس برتر تونلساز جوان
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۱۶:۵۴

انتخاب آقای دکتر مرتضی جوادی به عنوان یکی از 7 مهندس برتر تونلساز جوان

انتخاب آقای دکتر مرتضی جوادی به عنوان یکی از 7 مهندس برتر تونلساز جوان دنیا توسط انجمن بین المللی تونلسازی و فضاهای زیرزمینی (ITA)

 آقای دکتر مرتضی جوادی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک به عنوان یکی از 7 مهندس برتر تونلساز جوان دنیا توسط انجمن بین المللی تونلسازی و فضاهای زیرزمینی (ITA) انتخاب شدند

12345