اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | یک روز برفی در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | یک روز برفی در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷- ۱۵:۴۰:۵۶گزارش تصویری | یک روز برفی در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345