اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷- ۱۰:۰۵:۴۴گزارش تصویری | بازدید معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345