اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | سمینار آشنایی با فرصت های همکاری های علمی بین اللملی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور آلمان

گزارش تصویری | سمینار آشنایی با فرصت های همکاری های علمی بین اللملی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور آلمان
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷- ۱۱:۵۷:۴۱گزارش تصویری | سمینار آشنایی با فرصت های همکاری های علمی بین اللملی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور آلمان

12345