اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | ديدار سرزده رئیس دانشگاه از خوابگاه و سلف پردیس مهندسی فناوری های نوین

گزارش تصویری | ديدار سرزده رئیس دانشگاه از خوابگاه و سلف پردیس مهندسی فناوری های نوین
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷- ۱۹:۰۶:۰۷گزارش تصویری | ديدار سرزده رئیس دانشگاه از خوابگاه و سلف پردیس مهندسی فناوری های نوین

12345