اخبار و رويدادها: سمینار کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه معدن و گوهر شناسی

سمینار کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه معدن و گوهر شناسی
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۰۴:۱۳

سمینار کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه معدن و گوهر شناسی

سمینار کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه معدن و گوهر شناسی در تالار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک برگزار شد

در این سمینار که به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک برگزار شد، آقای مهندس جواد پیش بین رییس کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار و جواهرات و سنگهای قیمتی ایران و عضو کمیسیون عالی کانونهای کشور، در مورد کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه معدن و گوهر شناسی ایراد سخن کردند.
12345