اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | برگزاری اولین جلسه كمیته راهبردی طرح ژئومكانیك نفت ایران

گزارش تصویری | برگزاری اولین جلسه كمیته راهبردی طرح ژئومكانیك نفت ایران
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷- ۱۲:۴۳:۰۳گزارش تصویری | برگزاری اولین جلسه كمیته راهبردی طرح ژئومكانیك نفت ایران

12345