اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | جلسه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷- ۱۱:۵۵:۲۳گزارش تصویری | جلسه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345