اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1397 دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1397 دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷- ۱۲:۱۱:۲۶گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1397 دانشگاه صنعتی شاهرود

12345