اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | جلسه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷- ۱۰:۴۰:۰۷گزارش تصویری | جلسه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345