اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بازدید گروهی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی از دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید گروهی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی از دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷- ۱۹:۰۱:۴۷گزارش تصویری | بازدید گروهی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345