اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | افتتاح فاز یک مجموعه ورزشی پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور وزیر علوم

گزارش تصویری | افتتاح فاز یک مجموعه ورزشی پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور وزیر علوم
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷- ۲۰:۱۰:۰۷گزارش تصویری | افتتاح فاز یک مجموعه ورزشی پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور وزیر علوم

12345