اخبار و رويدادها: دفاع دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی معدن،نفت وژئوفیزیک

دفاع دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی معدن،نفت وژئوفیزیک
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷- ۰۹:۱۹:۱۱دانشجویان دکتری دانشکده معدن،نفت وژئوفزیک آقایان سجاد محمدی،مجید محسنی و سید احمد ابوالقاسمی فر از رساله خود دفاع نمودند

سجاد محمدی، مجید محسنی و احمد ابوالقاسمی فر  دانشجویان دكتری رشته مهندسی استخراج معدن این دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26 تیرماه 97 از رساله­ های خود دفاع كردند.

راهنمایی رساله آقای سجاد محمدی تحت عنوان "ارائه مدل كیفی و كمی ارزیابی قابلیت تخریب لایه‌های سقف در روش استخراج جبهه كار طولانی مكانیزه زغال‌سنگ" بر عهده آقایان دكتر محمد عطائی و دكتر رضا خالوكاكائی بود. داوری این رساله نیز توسط آقایان دكتر كوروش شهریار از دانشگاه صنعتی امیركبیر و دكتر سید رحمان ترابی و دكتر رامین رفیعی از دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. هدف اصلی این رساله ارائه مدل كیفی و كمّی برای ارزیابی قابلیت تخریب لایه­ های سقف بلاواسطه و پیش­ بینی دهانه تخریب اصلی در روش جبهه كار طولانی بود كه برای ارائه مدل كیفی از یك روش تركیبی تصمیم­ گیری چند معیاره فازی شامل روش­های تحلیل شبكه ­ای فازی و آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم ­گیری فازی و برای توسعه مدل كمّی به منظور تعیین حدود تغییرات دهانه تخریب اصلی هریك از كلاس­های مدل كیفی، از شبیه­ سازی عددی گسسته استخراج جبهه ­كار طولانی استفاده شد. نتایج این رساله نشان داد كه مدل­های ارائه شده ابزاری ساده و قابل اطمینان در ارزیابی قابلیت تخریب لایه­ های سقف بلاواسطه و پیش­ بینی دهانه تخریب اصلی در معادن زغال­سنگی است كه با روش جبهه­ كار طولانی استخراج می­ شوند.

راهنمایی رساله آقای مجید محسنی تحت عنوان " ارائه مدلی برای تعیین رقت در روش استخراج كندن و پر كردن " بر عهده آقایان دكتر محمد عطائی و دكتر رضا خالوكاكائی بود. داوری این رساله نیز توسط آقایان دكتر كوروش شهریار از دانشگاه صنعتی امیركبیر و دكتر سید رحمان ترابی و دكتر فرهنگ سرشكی از دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. هدف اصلی این رساله ارائه مدلی برای ارزیابی و پیش ­بینی ترقیق در

كارگاه ­های استخراج زیرزمینی از نوع كندن و پركردن بود كه به این منظور، ابتدا تمامی پارامترهای مؤثر در ترقیق مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس وزن­ دهی دسته عوامل و پارامترها انجام و از میان تمامی پارامترهای مؤثر، تعداد 10 پارامتر برتر انتخاب شدند. سپس، یك اندیس جدید، به نام شاخص ترقیق برنامه ­ریزی نشده كارگاه و یك سیستم طبقه­ بندی جدید ارزیابی ترقیق برنامه ­ریزی نشده، ارائه شد. در ادامه، رابطه بین مقادیر واقعی ترقیق كارگاه­ ها و مقدار شاخص ترقیق برنامه­ ریزی نشده تعیین و اعتبارسنجی شد.

راهنمایی رساله آقای سید احمد ابوالقاسمی فر  تحت عنوان " اثر ارتعاشات ناشی از آتش‌كاری در تونل‌های پیشروی بر پایداری سقف كارگاه و گام تخریب در استخراج لایه‌های زغالی" بر عهده آقایان دكتر محمد عطائی و دكتر سید رحمان ترابی بود. داوری این رساله نیز توسط آقایان دكتر كوروش شهریار از دانشگاه صنعتی امیركبیر و دكتر رضا خالوكاكایی و دكتر فرهنگ سرشكی از دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. هدف اصلی این رساله بررسی اثر ارتعاشات ناشی از آتشكاری بر پایداری سقف كارگاه‌ و گام تخریب در جبهه كارهای استخراج در روش استخراج جبهه كار طولانی در لایه‌های زغالی بود. در پژوهش حاضر به تخمین بازتوزیع تنش ها و فاصله بازگشت تنش برجا، جابه جایی ها و شكل سقف بلافصل در فضای تخریب پهنه جبهه كار طولانی شیب دار به روش تفاضل محدود پرداخته به منظور ارزبابی سیستم نگهداری از معیار جابجایی بحرانی و كرنش برشی ساكورایی برای فضاهای زیرزمینی در ناحیه كارگاه و تونل های پیشروی استفاده شد و نگهداری بخش پایینی كارگاه و تونل ترابری حائز اهمیت تشخیص داده شد.

12345