اخبار و رويدادها: پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري

پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷- ۰۸:۵۷:۱۹بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري، در رشته هاي مندرج در جدول پيوست اين اطلاعيه، براي سال تحصيلي 98-97 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز درمقطع دكتري براي نيمسال

اول سال تحصيلي 98-97 در دانشگاه صنعتی شاهرود

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري، در رشته هاي مندرج در جدول پيوست اين اطلاعيه، براي سال تحصيلي 98-97 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر، دريافت شيوه نامه اجرايي، ليست رشته هاي موجود و فرم هاي لازم به وب سايت دانشگاه صنعتي شاهرود http://shahroodut.ac.ir  (بخش اطلاعيه ها)  مراجعه نمايند


12345